ALGEMENE VOORWAARDEN XADI v.o.f.


Gevestigd aan de Rijnstraat 69, 1079GW Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69474338

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Platform : het door XaDi beschikbaar gestelde online platform, toegankelijk via (mobiele) Website en/ of mobiele applicatie en/of sociale media bot.
 2. FlexSpot : de uitvoerende handelsnaam van het Platform van XaDi.
 3. Gast- of Hostgebruiker : de natuurlijke persoon die zijn of haar persoonsgegevens bij XaDi heeft geregistreerd via het Platform.
 4. Account : de persoonlijke overzichtspagina van een Gast- of Hostgebruiker op het Platform, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Gast- of Hostgebruiker op het Platform is ingelogd.
 5. Lidmaatschap : een lidmaatschap aangeboden onder de naam "FlexSpot" dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Locatie van aangesloten Hostgebruikers.
 6. Locatie : Één van de door de Hostgebruiker aangemelden locaties waartoe het Lidmaatschap toegang biedt.
 7. Faciliteiten : de door de Hostgebruiker beschikbaar gestelde faciliteiten aan Gastgebruiker op de geregistreerde Locatie.
 8. Betalingsbewijs : het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
 9. XaDi : de Vennootschap onder Firma (v.o.f.), XaDi v.o.f., houder van de FlexSpot handelsnaam, gevestigd aan de Rijnstraat 69, 1079GW Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 64538044.
 10. Inchecken : het aanmelden van een Gastgebruiker bij één van de door de Hostgebruiker geregistreerde Locaties op het Platform.
 11. Website : de website van XaDi welke bereikbaar is via https://flexspot.work.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen aangeboden op het Platform onder de handelsnaam FlexSpot, evenals ieder gebruik van het Account, de Website door de Gast- of Hostgebruiker.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door XaDi vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.

Artikel 3. FlexSpot abonnementen

 1. Het Lidmaatschap houdt in dat de Gast- of Hostgebruiker, tegen betaling van een vast bedrag per 30 dagen, toegang heeft tot het Platform zoals vermeld op de Website van FlexSpot.
 2. Per persoon kan één Lidmaatschap worden aangevraagd. Het is niet mogelijk om meerdere Lidmaatschappen te bezitten.
 3. Lidmaatschap kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Lidmaatschap geschiedt door het via het Platform bestellen van het Lidmaatschap en het betalen voor de eerste termijn van 30 dagen. Betaling geschiedt door middel van iDeal of creditcard.
 4. Gast- of Hostgebruikers kunnen via de App, direct na het (her)activeren, gebruik maken van de Activiteiten van bij XaDi aangesloten Sportaanbieders. Voor de Gast- of Hostgebruikers start de eerste periode van 30 dagen direct na het (her)activeren van het Lidmaatschap.

Artikel 4. Aanbod van Locaties

 1. Het aanbod aan Locaties van Hostgebruikers waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Lidmaatschap kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en de capaciteit dat beschikbaar is voor Gastgebruikers op geregistreerde Locaties.

Artikel 5. Check-in ter gebruik van Faciliteiten

 1. Het Lidmaatschap biedt Gastgebruikers de mogelijkheid om maximaal één keer per dag gebruik te maken van Faciliteiten bij één Locatie. Het Inchecken op een tweede Locatie op één dag is dus niet toegestaan.
 2. De Gast- of Hostgebruiker kan via het Platform van te voren de beschikbaarheid inzien van Locaties en de daar aangeboden Faciliteiten.
 3. FlexSpot is niet verantwoordelijk voor het wel/ of niet beschikbaar zijn van door Hostgebruiker aangemelde Faciliteiten. Na melding van onjuist aangemelde Faciliteiten zal naar beste kunnen getracht worden de Hostgebruiker hierop aan te spreken.

Artikel 6. Toegang tot Locaties

 1. Het Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. de Gastgebruiker moet zich daarom altijd bij de Hostgebruiker kunnen legitimeren. Derhalve is de Gastgebruiker ertoe gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de Hostgebruiker kan verifiëren of het Lidmaatschap wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de Gastgebruiker.
 2. Toegang tot een Locatie verkrijgt de Gastgebruiker door zijn of haar bezoek op het Platform te registreren. Hierdoor wordt het bezoek van de Gastgebruiker aan de Locatie geregistreerd. Dit proces wordt hierna genoemd: "inchecken".
 3. De Gastgebruiker krijgt toegang tot de Locatie op het moment dat de Hostgebruiker de check-in van Gastgebruiker heeft bevestigd op het Platform.
 4. Alle Locaties kunnen bezocht worden zonder bijbetaling. Het kan voorkomen dat voor gebruik van Faciliteiten (printen, vaste telefoon), een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit wordt aangegeven op het Platform.

Artikel 7. Huisregels

 1. Gast- of Hostgebruikers verklaren zich door het gebruik van een Lidmaatschap akkoord met de huisregels van de bezochte Locatie, hoe dan ook genaamd. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de Locatie of zijn terug te vinden op de website van de betreffende Locatie.
 2. De medewerk(st)er(s) en het management van de Locatie hebben het recht om iedere Gastgebruiker, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende Locatie te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek uit te sluiten. De Gastgebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Lidmaatschap. De Hostgebruiker is gehouden XaDi hierover te informeren, waarbij XaDi het recht heeft om de Gastgebruiker bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van het Platform. De Gastgebruiker heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van zijn of haar Account op het Platform geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutiebetalingen die reeds gedaan zijn voor het Lidmaatschap.

Artikel 8. Diefstal, verlies, misbruik of fraude

 1. Indien de Gast- of Hostgebruiker vermoedt dat de App en/of het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming, dient de Gast- of Hostgebruiker XaDi onmiddellijk in te lichten via haar Website of per e-mail: info@xadi.nl. XaDi zal het Account na controle blokkeren.
 2. Indien XaDi vermoedt dat er met het Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal het betreffende Account worden geblokkeerd.
 3. XaDi kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Gast- of Hostgebruiker.
 4. XaDi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Gast- of Hostgebruiker lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van het Platform en/of het Account. De door de Gast- of Hostgebruiker gebruikte App en/of Account is strikt persoonlijk. De in de account geuploade pasfoto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Hostgebruiker kan verifiëren of het Lidmaatschap wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon.

Artikel 9. Zichttermijn

 1. XaDi biedt nieuwe Gast- of Hostgebruikers de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na het activeren van het Lidmaatschap kosteloos te ontbinden.
 2. Indien de Gast- of Hostgebruiker binnen 14 dagen na activatie van het Lidmaatschap gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient de Gast- of Hostgebruiker dit via het Platform, de Website of e-mail: info@xadi.nl aan XaDi kenbaar te maken.
 3. XaDi zal de Gast- of Hostgebruiker vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag naar rato aan de Gast- of Hostgebruiker restitueren. Indien de Gast- of Hostgebruiker geen gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Gast- of Hostgebruiker wel gebruik heeft gemaakt van het Lidmaatschap, dat wil zeggen: de Gastgebruiker heeft minimaal één Locatie bezocht, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. Als de Gastgebruiker na tien dagen ontbindt, dan wordt te restitueren factuurbedrag verminderd met 10/30.
 4. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gast- of Hostgebruikers, dat wil zeggen: Gast- of Hostgebruikers die het Lidmaatschap voor de eerste maal activeren. XaDi behoudt zich het recht voor om Gast- of Hostgebruikers te weigeren of een Lidmaatschap te beëindigen, indien XaDi vermoedt dat de betreffende Gast- of Hostgebruiker herhaaldelijk gebruik maakt van de zichttermijn (misbruik).

Artikel 10. Duur en opzegging

 1. Het Lidmaatschap is een abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde duur en dat telkens tegen het einde van de lopende periode van 30 dagen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen.
 2. Opzegging geschiedt via het Platform. Indien een Gastgebruiker nalaat het Lidmaatschap tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van 30 dagen weer een nieuwe periode van 30 dagen waarbinnen de Gastgebruiker gebruik kan maken van het Lidmaatschap.
 3. De Gast- of Hostgebruiker kan in het Account op ieder gewenst moment zien hoelang de huidige periode van 30 dagen nog duurt.
 4. Ongeacht het moment van opzegging vindt in geen geval restitutie plaats van reeds betaalde vergoedingen voor de lopende periode.
 5. Het Lidmaatschap kan binnen een lopende periode van 30 dagen niet gepauzeerd worden.

Artikel 11. Prijzen en betaling

 1. Voor het Lidmaatschap is de Gastgebruiker telkens per 30 dagen een vaste vergoeding aan XaDi verschuldigd. XaDi behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren op een termijn van 60 dagen. XaDi zal de Gastgebruiker schriftelijk op de hoogte brengen van een voorgenomen prijswijziging. Indien een Gastgebruiker niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Gastgebruiker het Account op te zeggen vö&oum;r de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende afspraken omtrent opzegging die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 2. Betaling voor het Lidmaatschap is alleen mogelijk door middel van betaling met creditcard of iDeal via het Platform. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Gastgebruiker tot nadere opzegging aan XaDi toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van verschuldigde termijnen geschiedt telkens per 30 dagen en aan het begin van de termijn waarop de betaling betrekking heeft.
 3. Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kon worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening stond op het moment van afschrijving of doordat de Gastgebruiker onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Gastgebruiker de betaling voor een periode storneert, wordt het verdere gebruik van het Lidmaatschap geblokkeerd. De Gastgebruiker kan via het Account de verschuldigde kosten voor het Lidmaatschap alsnog betalen en eventueel een alternatieve betaalwijze kiezen. De Gastgebruiker blijft alle vervallen termijnbetalingen echter verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden wordt stopgezet.
 4. Gastgebruikers kunnen de betaalmethode wijzigen in het Account. Wijzigingen zullen bij de eerstvolgende betaalperiode effectief zijn met inachtneming van een termijn van een week.
 5. De Gast- of Hostgebruiker ontvangt telkens per periode een digitale factuur in het Account.

Artikel 12. Promoties en vriendenkorting

 1. XaDi biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Gastgebruikers waarbij een korting geldt voor de eerste maand(en) van het Lidmaatschap. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Gastgebruikers en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.
 2. XaDi Gast- of Hostgebruikers ontvangen een unieke persoonlijke vriendenlink die gedeeld kan worden met vrienden, kennissen en familie via o.a. e-mail, Facebook of Twitter. Iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt voor het Lidmaatschap ontvangt een eenmalige korting op de eerste termijn. De Gast- of Hostgebruiker wiens vriendenlink is gebruikt, ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Gast- of Hostgebruiker zelf ook een vriendenkorting. Deze vriendenkorting wordt verrekend met de betaling van de eerstvolgende periode.
 3. De vriendenkorting wordt automatisch verwerkt en is alleen van toepassing indien de aangebrachte Gast- of Hostgebruiker nog niet eerder bij FlexSpot geregistreerd stond als Gast- of Hostgebruiker. Een aangebrachte Gast- of Hostgebruiker kan slechts ëën vriendenlink gebruiken, indien meerdere vriendenlinks zijn ontvangen, dan wordt de korting alleen toegekend aan de Gast- of Hostgebruiker verbonden aan de voor de aanmelding gebruikte vriendenlink. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en promoties.
 4. De maximale vriendenkorting die een Gast- of Hostgebruiker per termijn van 30 dagen kan ontvangen, is de hoogte van ëën termijnbetaling voor het Lidmaatschap. De vergoeding wordt nooit in contanten uitbetaald, maar zal altijd in mindering gebracht op de termijnbetaling.
 5. De vriendenkorting wordt verrekend nadat de nieuwe Gast- of Hostgebruiker de eerste termijn heeft betaald en alleen als het Lidmaatschap niet direct na de eerste termijn wordt beƫindigd. Indien het Lidmaatschap door de aangebrachte Gast- of Hostgebruiker tijdens de eerste periode wordt opgezegd of ontbonden, vervalt de vriendenkorting.

Artikel 13. Gebruik van het Platform

 1. Gastgebruikers kunnen na ieder bezoek aan een Locatie een review schrijven welke op het Platform wordt geplaatst. Kwetsende, grove of anderszins ongepaste reviews worden door XaDi verwijderd.
 2. Het Platform bevat sociale elementen die Gast- of Hostgebruikers in staat stellen met elkaar in contact te treden. Gast- of Hostgebruikers die met elkaar in contact zijn getreden kunnen elkaars Checkins bekijken en elkaar uitnodigingen sturen om een bepaalde Locatie te bezoeken.
 3. Op het Platform worden bij de Locaties reviews getoond. Bij deze vermeldingen worden de naam en de profielfoto van Gastgebruikers getoond. Indien de Gastgebruiker niet zichtbaar wenst te zijn dan moet in het Account de instelling 'anoniem' worden geselecteerd.
 4. Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze profielfoto wordt gebruikt ter identificatie van Gastgebruikers door de Hostgebruiker bij het inchecken. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. In het geval een profielfoto niet aan deze eisen voldoet, zal de Hostgebruiker of XaDi de Gastgebruiker hierop wijzen. In dat geval dient de Gastgebruiker een nieuwe profielfoto te uploaden via het Platform. Indien de Gastgebruiker de profielfoto niet aanpast aan de gestelde richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden XaDi en de Hostgebruiker zich het recht voor de Gastgebruiker te weigeren bij Locaties.

Artikel 14. Verwijdering Account

Wanneer een Gast- of Hostgebruiker het Lidmaatschap activeert, wordt er een Account voor de Gast- of Hostgebruiker aangemaakt. Wanneer het Lidmaatschap eindigt, blijft de Account van de Gast- of Hostgebruiker bewaard. Indien de Gast- of Hostgebruiker wenst dat zijn/ haar Account uit de systemen van XaDi wordt verwijderd, kan dit via het Platform zelfstandig worden uitgevoerd. Ieder account wordt altijd na 18 maanden zonder activiteit door XaDi uit de systemen verwijdert.

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. De Gast- of Hostgebruiker gaat rechtstreeks een overeenkomst met XaDi aan betreffende het gebruik van het Lidmaatschap. XaDi heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Locaties ten aanzien van de toegang tot de Faciliteiten op Locaties van Hostgebruikers. Door enkele gebruikmaking van het Lidmaatschap of de Faciliteiten van een Locatie, treedt de Gastgebruiker niet in overeenkomst met de Hostgebruiker.
 2. In geval van klachten kan de Gast- of Hostgebruiker zich altijd wenden tot XaDi. Daarnaast kan de Gast- of Hostgebruiker zich tot XaDi wenden in geval van een geschil met een Locatie of met vragen over restitutie van abonnementsgelden.
 3. Klachten met betrekking tot Locaties, de dienstverlening of producten van XaDi, het gebruik van het Platform of het Account dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van XaDi te worden gemeld via info@xadi.nl.
 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van XaDi is: Rijnstraat 69 3, 1079GW Amsterdam. Het e-mailadres is: info@xadi.nl.
 5. Klachten kunnen tot uiterlijk 15 dagen na het voorval worden gemeld. Indien de termijn van 15 dagen is verstreken vervalt het recht om te klagen. Gast- of Hostgebruikers worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. XaDi zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 16. Privacy

 1. XaDi neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Gast- of Hostgebruikers verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door XaDi.
 2. XaDi is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Lidmaatschap en voor marketing-doeleinden.
 3. XaDi gebruikt de persoonsgegevens van de Gast- of Hostgebruiker uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet zonder expliciete instemming ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Gast- of Hostgebruiker gaat er mee akkoord om via e-mail relevant nieuws (nieuwe locaties, prijswijzigingen) van XaDi te ontvangen. De Gast- of Hostgebruiker kan via zijn of haar Account gewenst te ontvangen berichten beheren.
 5. XaDi maakt op haar Website gebruik van cookies, voor een volledig gebruik van het Platform is toestemming van de Gast- of Hostgebruiker hiervoor noodzakelijk.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van XaDi strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Lidmaatschap.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van XaDi in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Gast- of Hostgebruiker gesloten overeenkomst, is XaDi slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor XaDi uit de overeenkomst met de Gast- of Hostgebruiker voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de periode waarin de Gast- of Hostgebruiker als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van XaDi. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Gast- of Hostgebruiker gedurende deze periode aan XaDi heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van XaDi of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van XaDi voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten.
 4. XaDi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Gast- of Hostgebruiker lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een Locatie daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Locaties aangeboden Faciliteiten is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Gastgebruiker.

Artikel 18. Wijzigingen en vindplaats

 1. XaDi heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden 30 dagen na kennisgeving aan de Gast- of Hostgebruiker in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Gast- of Hostgebruiker de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Gast- of Hostgebruiker gerechtigd de overeenkomst met XaDi op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt via het Platform of schriftelijk per e-mail aan: info@xadi.nl.
 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden treft men telkens aan op de Website van XaDi. Daarnaast zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle betrekkingen tussen de Gastgebruiker, de Hostgebruiker en/of XaDi is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 15 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van XaDi, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat XaDi met de Gastgebruiker of de Hostgebruiker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.